Általános szerződési feltételek

 


                        A Közlekedéstudományi Egyesület

 

Általános szerződési feltételei

 

 

 

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a Közlekedéstudományi Egyesület – a továbbiakban: Szolgáltató – által egyedi szerződéssel értékesített szakmai konferenciák és kiadványok – a továbbiakban: „szolgáltatások” – igénybevételének általános feltételeit tartalmazza.

 

Amennyiben az egyedi szerződésben foglalt bármely kölcsönös megállapodás nincs összhangban a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal, akkor az egyedi szerződés megfelelő előírását kell alkalmazni, az tehát a jelen ÁSZF-hez képest elsődleges. 

 

 

       I.          A szolgáltatást nyújtja (a továbbiakban Szolgáltató):

 

neve: Közlekedéstudományi Egyesület (rövidítve: KTE)

székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. II. em. 235.

adószáma: 19815709-2-42

képviselője: Orosz Balázs titkárságvezető-ügyvezető

nyilvántartási száma.01-02-000403

bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék

e-mail címe: info@ktenet.hu

 

 

     II.          A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

 

A szolgáltatások igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 18 év feletti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató a bevezetőben meghatározott szolgáltatást nyújtja, vagy az értékesítést végzi.

 

A Megrendelő a megrendeléssel, - az egyedi szerződésben foglalt kivétellel - tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltételt.

 

 

   III.          A megrendelés

 

A megrendelést a Megrendelő általában a Szolgáltató honlapján (www.ktenet.hu) adhatja le. Kivételes esetben a megrendelés leadható postai úton, levél vagy faxüzenet formájában is.  Egyedi esetekben a Megrendelő megállapodhat a Szolgáltatóval a megrendelés más módjában is.  A megrendelés leadásával Megrendelő kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás (fizetési kötelezettség) teljesítésére is.

 

Megrendelésekor a Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltató részére a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

 

Céges adatok (ha vannak):

·       cégnév;

·       székhely (irányítószám, helyiség, utca, házszám, ország);

·       ügyintéző neve;

·       e-mail cím;

·       mobil telefonszám;

·       számlázási cím;

·       adószám;

·       fizetés módja;

 

Személyes adatok:

·       a megrendelt szolgáltatás, ellenértékkel együtt;

·       az igénybevevő neve (vezetéknév és keresztnév)

·       beosztása;

·       titulusa/tudományos fokozata

·       e-mail címe;

·       mobil telefonszáma;

·       KTE tagsága;

·       konferencia esetén szállás és étkezés igénye és azok részletei (egyágyas/kétágyas, esetleges étkezési korlátozások).

 

A szolgáltatás megrendelését követően a Megrendelő elektronikus üzenetben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól, amely tartalmazza a megrendelésnek a Szolgáltató által generált azonosító számát is. A visszaigazolás elküldésével a szolgáltatás igénybevételéről és teljesítéséről szóló szerződés létrejön a Szolgáltató és a Megrendelő között.

 

 

  IV.          A Fizetés módja

 

A megrendelt szolgáltatások ellenértékének fizetése átutalással, bankkártyával vagy készpénzfizetéssel teljesíthető.

 

Átutalásos fizetés választása esetén a megrendelés elküldése után a Szolgáltató díjbekérőt küld, aminek alapján a Szolgáltatónak a K&H Bank Nyrt.–nél vezetett 10200823-22212474-00000000 számú számlájára kell utalni az ellenértéket. Közlemény: a megrendelés azonosító száma, és a megrendelő neve. A szolgáltatás ellenértékének beérkezése után a Szolgáltató a lehető leghamarabb, de maximum két munkanapon belül e-mailen elküldi a végleges visszaigazolást és az elektronikus számlát.

 

A Szolgáltató készpénzes fizetési lehetőséget a saját székhelyén vagy a szolgáltatás teljesítésének helyszínén fogad el. Ebben az esetben a Szolgáltató a számlát személyesen is átadhatja és e-mailen is elküldheti.

 

 

    V.          A teljesítés módja:

 

1.     Fizikailag kézbesítendő termék teljesítése

 

           Kézbesítendő termék (kiadvány) megrendelése esetén a szolgáltató a fizetési módoknál meghatározott időn belül küldi a visszaigazolást. A terméket a visszaigazolás időpontjától számított két munkanapon belül átadja a logisztikai szolgáltatónak a Megrendelő által megadott címre való kézbesítés céljából.

 

2.     Konferencia, ankét, szeminárium, tréning teljesítése

 

Konferencia, ankét, szeminárium, tréning megrendelése esetén a számlát és a visszaigazolást a Szolgáltató a fizetési módoknál megadott határidővel küldi.

A szolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást a felhívásban (ajánlatban) szereplő időpontban és helyszínen biztosítja. A Szolgáltató a megjelentekről jelenléti ívet vezet.

 

a)    Időpont- és helyszínváltozás

 

A Szolgáltató időpont és helyszín változtatás jogát fenntartja azzal a feltétellel, hogy a Megrendelőt a változásról időben értesíti, és a helyszín az eredeti helyszínnel minőségben és megközelíthetőségben egyenértékű. (Megközelíthetőségben egyenértékű pl. két budapesti helyszín, de egy budapesti és egy vidéki helyszín nem az.) Amennyiben a helyszín minőségben vagy megközelíthetőség szempontjából nem egyenértékű a meghirdetett helyszínnel, úgy a Megrendelő a megrendelésétől elállhat, és a már befizetett pénzét visszakérheti.

 

b)    Vis major

 

Amennyiben a Szolgáltató neki fel nem róhatóan, részéről elháríthatatlan, objektíve előre nem látható akadály (vis major) következményeképpen nem tudja a rendezvényt lebonyolítani, úgy nem tartozik sem jogi-, sem anyagi- vagy egyéb jellegű felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében a Megrendelőnél esetleg előállt.

 

 

c)     A Megrendelő (igénybevevő) meg nem jelenése

 

Amennyiben a Megrendelő a megrendelt szolgáltatásokat a lemondási feltételek szerint nem mondta le, és mégsem jelent meg a szolgáltatás helyszínén, úgy a szerződéstől utólagosan el nem állhat, a szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit teljesítenie kell, a már kifizetett díj visszatérítésre nincsen mód.

 

A Megrendelő tudomással bír arról, és egyetért vele, hogy a részvételi jegy belépőjegy stb. - akár elektronikus, akár papír formájában való - sokszorosításából, másolásából eredő károkért kizárólag a Megrendelő felel. A virtuális belépőjegyet a Megrendelőnek (igénybevevőnek) ugyanúgy kell kezelnie, mint a papír alapú belépőjegyet, tehát azok másolása, sokszorosítása polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonással jár. Ez a pont a névre szóló visszaigazolásra is érvényes, amennyiben a visszaigazolás testesíti meg a belépő jegyet.

 

Ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a névre szóló jegyek és visszaigazolások esetében a Megrendelő (igénybevevő) személyazonosságát ellenőrizze, és amennyiben annak személye minden kétséget kizárólag nem igazolható, a Szolgáltató a szolgáltatást megtagadhatja.

 

 

d)    A részvételi lehetőség átruházása

 

Amennyiben a Megrendelő az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételét az eredetileg megjelölt résztvevőhöz képest másra kívánja átruházni, úgy azt megteheti, ha a rendezvény@ktenet.hu e-mail címen kéri ezt, az új résztvevő adatainak megadásával. Az átruházás akkor érvényes, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolja. Az átruházásra a szolgáltatás megkezdésének időpontja előtt legkevesebb három munkanappal van lehetőség. Amennyiben a Szolgáltató az e-mailre egy munkanapon belül nem válaszol, úgy a Megrendelőnek a következő telefonszámokat kell hívnia: +36 1 353 2005; +36 1 353 0562.

 

 

e)    Elállási jog a megrendelt rendezvény-szolgáltatások esetében

 

       A Megrendelő a megrendeléskor az ellenérték megfizetésével elismeri, hogy a rendezvényről előzetesen teljes körű tájékoztatást kapott.

      Ennek előrebocsátása alapján a részvétel az alábbiak szerint mondható le:

 

·       A részvétel a szolgáltatás előtt 14 nappal (vagy korábban)

díjmentesen lemondható.

·       Lemondási díj a szolgáltatás előtt 7-14 nappal:
A teljes részvételi díj (beleértve a szállásköltséget is) 25%-a.

·        Lemondási díj a szolgáltatás előtt 2-7 nappal:
A teljes részvételi díj (beleértve a szállásköltséget is) 50%-a.

  • Lemondási díj a szolgáltatás előtti napon:
    A teljes részvételi díj (beleértve a szállásköltséget is) 75%-a.

  • Lemondási díj a szolgáltatás ideje alatt:
    A teljes részvételi díj (beleértve a szállásköltséget is) 100%-a

A szolgáltatást lemondani kizárólag írásban a rendezveny@ktenet.hu címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet egy munkanapon belül a Szolgáltató visszaigazolja, szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a szolgáltatás lemondásra került. Amennyiben a lemondó levélre 24 órán belül a megrendelő nem kap választ, úgy azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé a +36 1 353 2005, vagy a +36 1 353 0562 telefonszámon.

 

 

f)      Elmaradás vagy szolgáltatói lemondás

 

A megrendelt szolgáltatások elmaradása vagy a Szolgáltató lemondása esetén a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a megrendelőit a már megfizetett ellenérték visszatérítésének módjáról. A visszaváltás tényét, annak folyamatát a Szolgáltató a saját, továbbá a rendezvény honlapján is folyamatosan szerepelteti. A tájékoztató közleménynek tartalmaznia kell az elmaradt rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a visszatérítés módját.

 

 

  VI.          A szolgáltató által szervezett szakmai konferenciák házirendje

 

Az alábbi házirend vonatkozik minden, a Szolgáltató által szervezett rendezvényre (konferenciára stb.) illetve minden résztvevőre, aki a rendezvényen bármilyen formában részt vesz.

 

A rendezvényre való jelentkezéssel a Megrendelő (résztvevő) elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a rendezvényre vonatkozó házirendben foglaltakat.

 

Az előadás zavartalansága érdekében, annak kezdéséig a résztvevőknek el kell foglalniuk ülőhelyeiket az előadóteremben; a mobiltelefonokat, illetve egyéb elektronikai eszközöket ki kell kapcsolni, de legalább le kell némítani. Az előadások ideje alatt kizárólag a rendezvény helyszínén kívül szabad telefonálni. Tilos továbbá a rendezvény menetét bármilyen más módon (papírzörgés, evés, beszélgetés, mobil telefon bárminemű használata, stb.) megzavarni.

 

A résztvevő köteles tartózkodni minden olyan magatartástól és megnyilvánulástól, mely a rendezvény menetét, illetve mások személyiségi jogait, testi épségét stb. sértheti, vagy veszélyeztetheti. A résztvevő teljes felelősséggel tartozik a jelen házirendben meghatározott szabályok betartásáért, illetve köteles az általa esetlegesen okozott kár megtérítésére.

 

A résztvevő köteles tartózkodni a szemeteléstől. A hulladékot az arra kijelölt helyen kell elhelyezni.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elveszett, vagy eltűnt tárgyakért, továbbá az olyan jellegű károkért és balesetekért, melyek nem a Szolgáltató vagy alkalmazottjai (munkatársai) hibájából adódnak.

 

A Megrendelő jelen házirend elfogadásával, és a rendezvényen való részvételével elfogadja, és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a rendezvény teljes ideje alatt képi- és hangfelvételeket készítsen, melyet felhasználhat, és közölhet bármely médiában, betartva az összes vonatkozó jogszabályi előírást. A Megrendelő (résztvevő) elfogadja, hogy az előbbiekben foglaltakért semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult, azaz a felvételekkel kapcsolatban semmilyen követelést, vagy egyéb jellegű igényt nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben.

 

Az előadásokról – ideértve az azon vetített prezentációkat is - a résztvevő által képi- és hangfelvétel készítése tilos, fénykép készítése viszont a szünetekben engedélyezett. Résztvevő az általa készített felvételeket nem értékesítheti, illetve egyéb kereskedelmi célból sem hasznosíthatja. Résztvevő az általa készített felvételeken szereplő más személyeket, résztvevőket, kiállítókat, - beleértve a Szolgáltató megbízottjait is - azok írásos beleegyezése nélkül nem nevesítheti, és személyiségi jogaikat nem sértheti.  Az előadásokon bemutatott prezentációk – az előadók hozzájárulásával – a Szolgáltató internetes honlapján megtekinthetők.

 

A rendezvény teljes képi- és hanganyaga szerzői jogvédelem alatt áll, annak tartalmát a résztvevő kizárólag saját felhasználására veheti igénybe, amennyiben ennek lehetőségét a Szolgáltató tudja biztosítani a résztvevő számára. Az előbb említett felvételek egyéb jellegű felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

 

Résztvevő a rendezvény teljes ideje alatt segítségért fordulhat a Szolgáltató munkatársaihoz.

 

Dohányozni kizárólag a rendezvény helyszínéül szolgáló épületen kívül, az arra a kijelölt helyen lehet.

 

A rendezvény helyszínén, beleértve annak közvetlen környezetét, tilos bármely jellegű promóciós anyag terjesztése, reklámozás, vagy egyéb olyan jellegű tevékenység folytatása, melyre a szervező írásban nem adott engedélyt.

A szakmai konferenciákon való részvétel üzleti jellegű öltözetben ajánlott. Amennyiben a rendezvényen valamilyen eltérő, ünnepi vagy szabadidős jellegű alkalmi program is szerepel (pl. fogadás, gálavacsora, közösségi program, vetélkedő stb.), úgy javasolt az adott alkalomhoz illő öltözet viselése.

 

A jelen házirend kiegészülhet a rendezvény helyszínéül szolgáló létesítmény sajátos előírásaival is.

 

A rendezvény zavartalan és biztonságos lebonyolítása érdekében azon résztvevőt, aki jelen házirendet, - beleértve a konferencia színhelyének házirendjét is - megsérti, a Szolgáltató jogosult időbeni korlát nélkül kitiltani a rendezvényről. A házirendet megsértő résztvevőt - a súlyosság mértékére való tekintettel – a Szolgáltató munkatársa először csak figyelmezteti, azonban ha a figyelmeztetés ellenére a résztvevő nem hagy fel a házirendet sértő magatartásával, vagy veszélyt jelent a többi résztvevőre, illetve a rendezvény biztonságára, vagy menetére, úgy a Szolgáltató jogosult a résztvevőt a rendezvény helyszínének elhagyására felszólítani. A házirendet megsértő résztvevő nem tarthat igényt bárminemű díj visszafizetésére. Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja a házirendet megszegő résztvevő okozta bármely jellegű kárért.

 

 

Aki a Közlekedéstudományi Egyesület, mint Szolgáltató weboldalain regisztrálja magát, ott bármit megrendel vagy más szerződéses jogviszonyt létesít, az a jelen általános szerződési feltételeket magára nézve kötelezően elfogadja. A megrendelés vagy más szerződéses jogviszony során keletkezett személyes adatok védelmét a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint biztosítja. Az Adatkezelési Tájékoztató tartalma a Szolgáltató honlapján megtekinthető. 

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben – amennyiben ilyen megkötésére sor kerül - a Szolgáltató és a Megrendelő közötti egyedi szerződésben foglaltakat kell alkalmazni.  Az alkalmazás során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, - illetőleg amennyiben a Megrendelő természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet előírásait figyelembe kell venni.

 

 

Budapest, 2023. január 16.

Érvényes: visszavonásig.

 

 

Jóváhagyta: Dr. Tóth János főtitkárA Közlekedéstudományi Egyesület Általános szerződési feltételeit az alábbi ikonra kattintva tudja letölteni.


ÁSZF letöltése